Koszyk 0,00 zł 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Ogólne Warunki Montażu

Ogólne Warunki Montażu

OGÓLNE WARUNKI MONTAŻU
Postanowienia dotyczące ogólnych warunków sprzedaży stanowią element umów sprzedaży i usług jakie wykonywane są przez przedsiębiorstwo P.H.U. PARKAN-OGRODZENIA- Paweł Jakuczek, Koszalińska 23/5, 45-317 , Opole a także autoryzowane przedsiębiorstwa, które współpracują ze wspomnianym przedsiębiorstwem.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Postanowienia Ogólnych Warunków umowy odnoszą się do wszystkich umów sprzedaży towarów i usług jakie są zawierane przez przedsiębiorstwo P.H.U. PARKAN-OGRODZENIA- Paweł Jakuczek, Koszalińska 23/5, 45-317 , Opole, będące Sprzedawcą, a także autoryzowane przez firmę P.H.U. PARKAN-OGRODZENIA- Paweł Jakuczek, Koszalińska 23/5, 45-317 , Opole przedsiębiorstwa. Stanowią one całkowite i wyłączne postanowienia umowne, jakie wiążą strony umowy w zakresie sprzedaży towarów. Strony zawierając umowę wyłączają zastosowanie innych postanowień umownych, w tym również uregulowania jakie stosowane są przez Kupującego.
2. Strony ustalają, iż treść Ogólnych Warunków może być zmieniona wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży powoduje automatyczne wyłączenie stosowania niniejszych postanowień ogólnych warunków, jednak wyłącznie w zakresie w jakim zostały uregulowane w niej w inny sposób.
4. Niniejsze postanowienia dotyczą przedsiębiorców i sprzedaży konsumenckiej, jednakże z wyłączeniem tej grupy postanowień, które naruszają normy prawa konsumenckiego w odniesieniu do osób indywidualnych oraz zamianą tych postanowień obowiązującymi przepisami prawa konsumenckiego i orzecznictwem sądowym w tymże zakresie.
II. DEFINICJE TERMINÓW
1. Kupujący – osoba fizyczna, jak i podmiot gospodarczy.
2. OWM – Ogólne Warunki Montażu.
3. Prace ziemne – czynności dotyczące betonowania słupów oraz wykonywania fundamentów i instalacji.
4. Produkt – wyrób i towar jaki oferowany jest w sprzedaży przez Sprzedawcę.
5. Sprzedawca – zarówno P.H.U PARKAN-OGRODZENIA lub autoryzowany montażysta.
6. Strony – strony umowy, tj. Sprzedawca i Kupujący.
7. Usługa – czynności montażowe oraz działania serwisowe, jakie wykonywane są w celu zrealizowania potrzeb klientów i które to realizowane są przez Sprzedawcę.
III. DANE OGÓLNE
1. Złożenie Zamówienia, potwierdzenie go a następnie podpisanie umowy o współpracy stron stanowi, iż Kupujący zapoznał się z warunkami Ogólnych Warunków Montażu i akceptuje je w całości.
2. Wykonanie transakcji ma miejsce po założeniu przez Kupującego Zamówienia podpisanego czytelnie przez osobę do tego upoważnioną. Zamówienie może być złożone drogą elektroniczną lub osobiście.
3. Wpłata zadatku przez Kupującego oznacza akceptację oferty i zleceniem Zamówienia do realizacji.
4. Oferta handlowa przedstawiona przez Sprzedawcę stanowi dokument zawierający warunki realizacji Zamówienia.
5. Sprzedawca zapewnia Kupującemu okres ważności oferty o długości 14 dni.
6. Zamówienie złożone przez Kupującego musi zawierać w szczególności takie informacje jak:
 Dane osobowe Kupujące,
 Rodzaj produktu lub usługi będący przedmiotem umowy,
 Ilość z podaniem jednostki miary,
 Termin wykonania Zamówienia,
 Adres inwestycji,
 Sposób dostawy,
 Cena, forma oraz termin dokonania płatności.
8. Termin realizacji Zamówienia rozpoczyna się od dopełnienia obowiązku jaki spoczywa na Kupującym.
9. Podpisanie dokumentów jakie zostały przedstawione przez Sprzedawcę oraz wpłata zadatku przez Kupującego, o ile ten jest wymagany jest jednoznaczne z potwierdzeniem Zamówienia przez Kupującego.
10. Niedotrzymanie terminu realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę w wyniku działania siły wyższej, wyłącza możliwość ubiegania się Kupującego o odszkodowanie z tytułu niedotrzymania terminu.
11. Do działań siły wyższej zaliczyć należy przede wszystkim strajki, klęski żywiołowe, przerwy w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, które nie są zawinione przez Sprzedawcę, przerwy w dostawach surowców niezbędnych do wykonania usługi, które nie są zawinione przez Sprzedawcę, niezawinione przez Sprzedawcę opóźnienia w dostawie towarów lub usług przez podwykonawców, warunki pogodowe uniemożliwiające lub utrudniające prawidłowe wykonanie zamówionych prac, a także brak dostarczonych produktów do montażu przez Kupującego.
12. Jeśli Zamówienie dotyczy wykonania usług montażowych, Kupujący odpowiedzialny jest za zapewnienie Sprzedawcy możliwości swobodnej realizacji robót w uzgodnionym przez strony czasie i miejscu.
13. Jakiekolwiek zmiany w treści Zamówienia mogą być zgłoszone wyłącznie w formie pisemnej w terminie do 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę. Błędy w Zamówieniu, które zostały zgłoszone po upływie 3 dni obciążają Kupującego.
14. Wszelakie informacje jakie zamieszczone są na materiałach udostępnionych przez Sprzedawcę, Producenta oraz Dystrybutora, w tym przede wszystkim materiały reklamowe, cenniki, foldery, katalogi techniczne oraz ogrody wystawowe nie stanowią próbki wzoru ani nie określają sposobu montażu, o jakim mowa w postanowieniach art. 5561 §1 Kodeksu Cywilnego. Kupujący oświadcza, iż nie miały one również wpływu na dobrowolne wyrażenie przez niego oświadczenia woli w zakresie nawiązania umowy ze Sprzedającym.
15. Kupujący posiada wiedzę, iż produkt finalny może różnić się od prezentowanego egzemplarza.
16. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian technicznych, materiałowych, kolorystycznych, a także konstrukcyjnych w swoich wyrobach.
17. Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania Wykonawcy drogą pisemną o każdorazowej zmianie adresu korespondencyjnego. Do chwili otrzymania informacji o zmianie adresu do korespondencji, Strony zgodnie postanawiają, iż adresem do doręczeń pism będzie ostatni adres Zamawiającego, jaki jest znany Wykonawcy.
IV. PŁATNOŚCI I CENY
1. Strony zgodnie postanawiają, iż Sprzedawca jest uprawniony do żądania od Kupującego na każdym etapie wykonania prac, cząstkowego rozliczenia się ze Sprzedawcą z wykonanych dotychczas prac niezależnie od stopnia zaawansowania ich wykonania.
2. Zapłata za usługę montażu ma miejsce po podpisaniu protokołu odbioru przez Kupującego.
3. Cena wykonania usługi przez Sprzedawcę określana jest za każdym razem po potwierdzeniu Zamówienia.
4. Płatność jest dokonana w chwili wpływu środków finansowych na wskazany przez Sprzedawcę rachunek bankowy lub wpłaty Kupującego dokonanej w formie gotówkowej.
5. Strony zgodnie postanawiają, iż rozliczenie jest ustalane zgodnie z cenami wskazanymi na kosztorysie Zamówienia.
6. Zgodnie z postanowieniami art. 742 Kodeksu Cywilnego, brak terminowej wpłaty za usługę, może skutkować wstrzymaniem wykonywania przez Sprzedawcę dalszych czynności aż do chwili całkowitej zapłaty.
7. Sprzedawca uprawniony jest do doliczenia opłat dodatkowych, jeśli nie z winy Sprzedawcy będzie zobowiązany do przerwania prac i podjęcia ich ponownie w innym terminie. Brak zgody Kupującego na uiszczenie dodatkowej opłaty wpływa na możliwość rezygnacji przez Sprzedawcę w całości lub części z wykonywanej pracy. Nie zwalnia to Kupującego z obowiązku rozliczenia się ze Sprzedawcą z wykonanych prac.
8. Sprzedawca nie udziela Kupującemu kredytu kupieckiego. Płatność powinna zostać uregulowana przez Kupującego niezwłocznie po wykonaniu usługi w formie wpłaty na wskazany przez Sprzedawcę rachunek bankowy lub w gotówce.
9. Niedotrzymanie terminu płatności przez Kupującego wpływa na prawo Sprzedawcy do naliczania Kupującemu odsetek za opóźnienie w wysokości przewidzianej przez obowiązujące przepisy prawa.
V. ODBIÓR PRZEZ KUPUJĄCEGO TOWARÓW I USŁUG
1. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego odbioru wykonanych usług zgodnie z ustalonym i potwierdzonym przez obie strony terminie. Strony zastrzegają, iż termin ten nie może przekroczyć 3 dni od daty potwierdzenia ukończenia usług.
2. W sytuacji kiedy Kupujący nie stawi się w określonym przez strony miejscu i w wyznaczonym czasie, akceptuje on wykonane przez Kupującego prace i nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzeżeń. Uprawnia to również Sprzedawcę do sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru.
3. Strony zgodnie postanawiają, iż jednostronny protokół odbioru może być sporządzony przez Wykonawcę w przypadku bezzasadnej odmowy Zamawiającego podpisania protokołu.
4. Kupujący lub osoba upoważniona zobowiązana jest po wykonaniu usługi do podpisania protokołu odbioru w sposób czytelny. Podpisanie przez strony protokołu odbioru oznacza stwierdzenie zgodności wykonanej usługi z Zamówieniem oraz brak wad, które mogłyby zostać wykryte podczas starannej oceny usługi podczas dokonywania odbioru.
5. Strony uzgadniają, iż osoba upoważniona do odbioru posiada wystarczającą wiedzę techniczną dotyczącą odbioru usługi. W przypadku braku wiedzy technicznej, powinna osobę posiadającą wiedzę techniczną powołać. Brak powołania takiej osoby skutkuje uznaniem osoby upoważnionej za osobę posiadającą wiedzę techniczną.
6. Nieobecność osoby upoważnionej podczas odbioru usługi, skutkuje uznaniem osoby składającej podpis na protokole odbioru za osobę posiadającą stosowne upoważnienie do dokonania odbioru przez Kupującego. Oznacza to, iż odbiór nie może być przedmiotem reklamacji.
7. Strony ustalają, iż jakiekolwiek jawne wady Towaru powinny zostać zgłoszone przed dokonaniem montażu, ponieważ Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody jakie są następstwem zamontowania oraz korzystania z wadliwego Towaru.
8. Koszty ewentualnych napraw oraz demontażu, a także kolejny montaż towaru, jeśli jest następstwem zamontowania i użytkowania przez Zamawiającego wadliwego Towaru obciążają w całości Kupującego.
9. Kupujący odpowiedzialny jest po Zamówieniu wykonania Usługi montażu, za zapewnienie Sprzedawcy możliwości bezproblemowej realizacji robót zgodnie z ustalonym miejscem i czasem.
10. Odbiór Usług ma miejsce po wykonaniu wszystkich prac jakie były zlecone oraz po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru przez Strony.
11. Strony postanawiają, iż Sprzedawca posiada prawo do ustalenia odbioru cząstkowego wykonanych przez niego prac. Cząstkowy odbiór prac ma miejsce po podpisaniu protokołu odbioru.
12. Odbioru technicznego ogrodzenia dokonuję się poprzez oględziny elementów ogrodzenia przy naturalnym świetle dziennym z odległości nie mniejszej niż 3 metry.
13. Strony uzgadniają, iż nie podlegają reklamacji niewielkie zadrapania i rysy, które powstały podczas montażu a są niewidoczne z odległości 3 metrów.
14. Do usunięcia nieznacznych wad należy wykorzystać farbę zaprawkową w kolorze jaki dostępny jest u Sprzedawcy.
VI. WARUNKI WYKONANIA USŁUGI
1. Kupujący jest zobowiązany do przygotowania odpowiedniego podłoża, na którym ma zostać zamontowanie ogrodzenie, które ma umożliwić Sprzedawcy przystąpienie do rozpoczęcia prac montażowych w czasie i miejscu zgodnym z Zamówieniem bez konieczności wykonywania przez Sprzedawcę dodatkowych robót, które wykraczają poza zakres prac wskazanych w Zamówieniu.
2. Nie przygotowanie przez Kupującego podłoża i nieprzystosowany plac budowy w terminie określonym w Zamówieniu, powoduje, iż Sprzedawca ma prawo do wskazania nowego terminu wykonania tychże prac lub rozwiązania umowy.
3. Kupujący zobowiązany jest do uporządkowania i przystosowania terenu znajdującego się w promieniu 50 cm od linii, wzdłuż której ma przebiegać montowane ogrodzenie.
2. Kupujący jest zobowiązany do bezpłatnego udostępnienia Sprzedawcy bieżącej wody.
3. Kupujący zobowiązuje się do nieodpłatnego podłączenia Sprzedawcy do sieci energetycznej 230 V.
4. Kupujący zobowiązany jest do uzyskania wszelakich koniecznych pozwoleń, decyzji, a także do dokonania stosowanego zgłoszenia i sporządzenia odpowiednich dokumentów oraz do dopełnienia wszelkich czynności jakie są wymagane przepisami prawa do wykonania Zamówienia.
5. Kupujący zobowiązany jest do dokonywania codziennej kontroli poprawności zrealizowanych przez Sprzedawcę prac. Brak zastrzeżeń ze strony Kupującego, które są potwierdzone pisemnie przez strony, stanowi, iż Kupujący zatwierdził poprawność i prawidłowość wykonanych robót.
6. Rozpoczęcie wykonywania robót dodatkowych, jakie są konieczne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy w całości, może nastąpić po sporządzeniu i potwierdzeniu przez strony protokołu dodatkowego.
7. Brak pisemnej odpowiedzi Kupującego umożliwia Sprzedawcy zatrzymanie wykonywania robót do chwili uzyskania od Kupującego potwierdzenia w formie pisemnej. Przy czym Kupujący zobowiązuje się do przedstawienia Sprzedawcy odpowiedzi w formie pisemnej w ciągu 12 godzin.
8. Oczekiwanie przez Sprzedawcę na podjęcie decyzji przez Kupującego wpływa na przesunięcie terminu zakończenia prac.
9. Sprzedawca może wykonać prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo i konieczność zapobieżenia awarii bez konieczności uzyskania przez niego wcześniejszej zgody Zamawiającego.
VII. PRAWO WŁASNOŚCI
1. Strony ustalają, iż towar dostarczony lub częściowo zamontowany na placu budowy pozostaje pod nadzorem Kupującego.
2. Kupujący odpowiedzialny jest za zabezpieczenie dostarczonego lub częściowo zamontowanego towaru na budowie. Zniszczenia i kradzieże towaru obciążają w całości Kupującego.
3. Sprzedawca jest twórcą wykonanej usługi zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i przysługuje mu prawo własności do chwili wystawienia dokumentu sprzedaży.
VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, REKLAMACJE I WADY
1. Strony zobowiązują się do informowania drugiej strony umowy o okolicznościach, które mogą wpływać na wykonanie umowy.
2. Strony zobowiązują się do dołożenia należytej staranności w celu wykonania niniejszej umowy.
3. Przerwanie prac przez Kupującego z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wpływają na zobowiązanie się Kupującego do uiszczenia zapłaty wynagrodzenia Sprzedawcy za prace jakie zostały już przez niego wykonane. Strony ustalają, iż wartość prac ziemnych stanowi wysokość 80% wynagrodzenia określonego w kosztorysie Zamówienia.
4. Strony uzgadniają, iż jakiekolwiek porozumienia, gwarancje i przyrzeczenia stron składane drogą ustną przez przedstawicieli oraz pracowników Sprzedawcy dotyczące wykonywania usługi nie są wiążące dla stron i nie mogą stanowić podstawy roszczeń wobec Kupującego.
5. Sprzedawca nie udziela Kupującemu gwarancji na zamontowane produkty i na wady powstałe w wykonanej usłudze, jakie wynikają z wady produktu.
6. Sprzedawca udziela Kupującemu Gwarancji na wykonaną przez niego usługę.
7. Rękojmia na podmioty, które nie są osobami indywidualnymi jest wyłączona.
8. Jakiekolwiek zmiany postanowień umowy i dodatkowych porozumień stron w zakresie montażu, wymagają zachowania formy pisemnej potwierdzonej przez strony umowy pod rygorem nieważności.
9. Kupujący zobowiązany jest do informowania Sprzedawcę o lokalizacji urządzeń i instalacji, a także innych przedmiotów jakie znajdują się pod powierzchnią gruntu znajdującego się w obrębie miejsca, na którym Sprzedawca ma wykonać usługę. Przekazanie wyżej wymienionych informacji może nastąpić w dowolnej formie, w tym poprzez dostarczenie stosowanej dokumentacji budowlanej oraz sporządzenie przez Kupującego i przedstawienie Sprzedawcy własnych map, notatek i rysunków.
10. Strony uzgadniają, iż jeśli Sprzedawca nie posiada wiedzy na temat zlokalizowania instalacji, urządzeń oraz innych przedmiotów jakie znajdują się pod powierzchnią gruntu z powodu nieprzekazania tychże informacji przez Kupującego, a także jeśli występuje niezgodność informacji uzyskanych od Kupującego z rzeczywistym położeniem instalacji, urządzeń i innych przedmiotów, a dojdzie do wyrządzenia szkody to Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzenie Kupującemu tychże szkód. Wyjątkiem jest umyślna wina Sprzedającego.
11. W sytuacji kiedy szkoda zostaje wyrządzona podmiotowi trzeciemu, to Kupujący zobowiązuje się do zaspokojenia roszczenia podmiotu trzeciego, jeśli wystąpi on z roszczeniem w stosunku do Sprzedawcy.
12. Kupujący ponosi odpowiedzialność za szkodę ja została wyrządzona przez Sprzedawcę.
13. Wymienione powyżej zasady odpowiedzialności mają zastosowanie także w sytuacji kiedy Kupujący nie posiadał wiedzy na temat lokalizacji instalacji, urządzeń oraz innych przedmiotów pod powierzchnią gruntu, chyba ze Kupujący był przekonany co do prawidłowości i poprawności przekazywanych Sprzedawcy informacji.
14. W przypadku kiedy Sprzedawca sądzi, iż przeprowadzenie ekspertyzy technicznej jest wymagane do stwierdzenia występujących wad, Sprzedawca zajmie stanowisko co do ewentualnych wad po uzyskaniu odpowiedniej oceny technicznej.
15. Strony ustalają, iż uwzględnienie przez Sprzedawcę reklamacji następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Uwzględnienie przez Sprzedawcę reklamacji skutkuje naprawieniem wadliwej usługi na koszt Sprzedawcy w terminie ustalonym przez strony. W sytuacji kiedy naprawa wadliwej usługi jest niemożliwa lub skutkuje poniesieniem przez Sprzedawcę dodatkowych wydatków, Sprzedawca ma prawo do odmówienia naprawienia wadliwej usługi i zobowiązuje się wówczas zwrócić Kupującemu właściwą część ceny.
16. W sytuacji kiedy Kupujący dokonał ingerencji w wykonaną usługę bez pisemnej zgody Sprzedawcy, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
17. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz ogólnie przyjętymi zasadami budowlanymi. Ryzyko niezgodnego przeznaczenia i zastosowania towaru spoczywa wyłącznie na Kupującym.
18. Kupujący posiada wiedzę, iż ruchome elementy Towarów jakie wprawiane są w ruch manualnie lub automatycznie, w tym m.in. bramy uchylne, bramy przesuwne, furtki, wymagają dokonywania przez Kupującego sezonowej regulacji oraz wypoziomowania.
19. Jeśli z powodu nieprawidłowego użytkowania lub regulacji wykonanej przez Kupującego lub osoby trzecie, nastąpiło uszkodzenie mechaniczne elementów ruchomych towarów, nie podlegają one reklamacji i Sprzedawca nie ponosi za nie odpowiedzialności.
20. Reklamacje składane przez Kupującego drogą inną niż pisemna nie będą rozpatrywane.
21. Sprzedawca jest zobowiązany do wykonania naprawy w terminie nieprzekraczającym 60 dni roboczych od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. Okres naprawy Towaru przez Sprzedającego może ulec wydłużeniu ze względu na niekorzystne warunki pogodowe, które mają wpływ na uniemożliwienie przeprowadzenia czynności wymaganych przy naprawie. W takiej sytuacji termin wykonania Usługi nie może przekroczyć 120 dni kalendarzowych od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, chyba że strony postanowią inaczej.
22. Reklamacje mogą być złożone u Sprzedawcy, u którego została zakupiona usługa w formie pisemnej. Reklamacje zakupów dokonanych u Sprzedawcy należy składać drogą pisemną listownie, a także drogą mailową na adres biuro@parkan.net.pl
IX. GWARANCJA
1. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej.
X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Klienta zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj, Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Sprzedawca.
2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę, który jest Administratorem danych osobowych Klienta, swoich danych osobowych, w wyniku czego mogą one zostać przekazane przez Sprzedawcę innym podmiotom uprawnionym do realizacji Zamówienia oraz wszelkich możliwych i dozwolonych prawem operacji w takim zakresie.
3. Sprzedawca oświadcza, iż wszelkie zbierane przez niego dane Klienta, w tym przede wszystkim dane osobowe zbierane z a zgodą Klientów są niezbędne do prawidłowego wykonania złożonego przez Klienta Zamówienia na Towar lub Towar z Usługą montażu.
4. Strony ustalają, iż Sprzedawca jest upoważniony do utrwalania i przechowywania, a także do usuwania danych Klientów.
5. Klienci mają prawo dostępu do wszelkich treści ich danych jakie są przetwarzane przez Sprzedawcę.
6. Klient udostępniają swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie. Bez podania tychże danych nie jest możliwa realizacja Zamówienia.
7. Klienci wyrażają zgodę na wykonanie, a także publikację dokumentacji fotograficznej i dokumentacji wideo prac jakie są przeprowadzane przez Sprzedawcę w celach marketingowych oraz zabezpieczających prawidłowość wykonanych prac za ich zgodą.
XI. SPRAWY SPORNE
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami zastosowanie mają przepisy obowiązującego kodeksu cywilnego oraz ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
2. Sprzedawca i Kupujący zobowiązują się do dążenia do polubownego załatwienia wszelkich sporów. Jeśli osiągnięcie porozumienia stron jest niemożliwe, to sądem właściwym do rozpatrzenia sporu będzie odpowiedni dla Kupującego lub Sprzedawcy Sąd powszechny w Opole / woj.opolskie.
3. Do realizacji umowy mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego.

Przejdź do strony głównej

Zapisz się do naszego Newslettera i zyskaj !

Podaj nam swój adres mailowy, a w zamian otrzymasz kupon rabatowy na zakupy w naszym sklepie o wartości 20,00 zł

Minimalna wartość zamówienia o jakiej będzie można zrealizowac kupon rabatowy to: 100,00 zł
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
W celu ulepszenia zawartości naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do Państwa osobistych preferencji, wykorzystujemy pliki cookies przechowywane na Państwa urządzeniach. Kontrolę nad plikami cookies można uzyskać poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZAAKCEPTUJ TYLKO NIEZBĘDNE
ZGADZAM SIĘ