Koszyk 0,00 zł 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią nierozerwalną część zawieranych umów sprzedaży oraz usług wykonywanych przez przedsiębiorstwo P.H.U. PARKAN-OGRODZENIA- Paweł Jakuczek, Koszalińska 23/5 ,45-317 – Opole , a także przez wszystkie firmy współpracujące, które posiadają autoryzację.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Ogólne Warunki Sprzedaży stosowane są w odniesieniu do wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez P.H.U PARKAN-OGRODZENIA, dalej jako Sprzedawca oraz firmy posiadające autoryzację wystawioną przez przedsiębiorstwo P.H.U PARKAN-OGRODZENIA
2. Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią całościowy oraz jedyny dokumenty regulujący zobowiązania umowne, jaki wiąże strony w zakresie sprzedaży. Strony zgodnie zobowiązują się do wyłączenia zastosowania jakichkolwiek innych postanowień umownych. Jakiekolwiek inne uregulowania stosowane przez Kupującego nie mają zastosowania w odniesieniu do sprzedaży.
3. Postanowienia zawarte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży mogą zostać zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Strony postanawiają zgodnie, iż zawarcie innej odrębnej umowy sprzedaży wpływa na wyłączenie stosowanie niniejszych ogólnych warunków wyłącznie w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.
5. Warunki zawarte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży stosowane są w odniesieniu do przedsiębiorców, a także innych podmiotów, a także w odniesieniu do sprzedaży konsumenckiej z wyłączeniem jednak tych zapisów, które są sprzeczne postanowieniami prawa konsumenckiego dla osób indywidulanych i zastąpieniem ich obowiązującymi przepisami prawa konsumenckiego oraz orzecznictwem sądów.
II. DEFINICJE TERMINÓW
1. OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży
2. OWM -Ogólne Warunki Montażu.
3. Sprzedawca – P.H.U PARKAN-OGRODZENIA lub autoryzowany dystrybutor.
4. Kupujący –osoba fizyczna lub prawna.
5. Strony – Sprzedawca i Kupujący
6. Towar – wyroby oraz produkty jakie oferowane są do sprzedaży przez przedsiębiorstwo P.H.U PARKAN-OGRODZENIA lub autoryzowanego dystrybutora.
7. Usługa – działania montażowe oraz serwisowe jakie wykonywane są w celu zaspokojenia potrzeb klientów, które realizowane są przez P.H.U PARKAN-OGRODZENIA lub autoryzowanego dystrybutora
III. INFORMACJE OGÓLNE
1. Oferta handlowa zaprezentowana Kupującemu przez Sprzedawcę stanowi równocześnie dokument informujący Kupującego o zasadach i warunkach realizacji zamówienia.
2. Sprzedawca gwarantuje Kupującemu okres ważności oferty, który wynosi 14 dni.
3. Ukazana przez Sprzedawcę Wycena nie stanowi oferty zgodnie z rozumieniem postanowień Kodeksu Cywilnego. Wycena stanowi zaproszenie do dalszych rozmów i złożenia przez Kupującego zamówienia.
4. Prawidłowo złożone Zamówienie musi zawierać:
 dane Kupującego,
 wskazanie rodzaju produktu,
 ilość wraz z podaniem jednostki miary,
 termin realizacji,
 adres inwestycji oraz sposób dostawy,
 cenę, formę oraz termin dokonania płatności.
5. Termin realizacji Zamówienia liczony jest od dnia jego potwierdzenia przez Kupującego. Przy czym za potwierdzenie Zamówienia przez Kupującego rozumie się podpisanie przez niego dokumentów jakie przedstawił Sprzedawca oraz zaksięgowanie wpływu zadatku, jeśli taki był przez Sprzedawcę wymagany.
6. Strony uzgadniają, iż wyłączone zostają możliwości milczącego zawarcia umowy sprzedaży jakie przewiduje prawo. Każde Zamówienie musi być potwierdzone przez Sprzedawcę pod rygorem nieważności.
7. Kupującemu nie przysługuje prawo do odszkodowania, jeśli Sprzedawca nie dotrzyma terminu realizacji Zamówienia na skutek działania siły wyższej.
8. Do zdarzeń określonych siłą wyższą zalicza się przede wszystkim:
• klęski żywiołowe.
• Strajki,
• przerwy w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, które nie są zawinione przez Sprzedawcę
• przerwy w dostawach surowców niezbędnych do produkcji, które nie są zawinione przez Sprzedawcę,
• opóźnienia w dostawie produktów przez podwykonawców oraz producentów, które nie są zawinione przez Sprzedawcę.
9. Zasady realizacji usługi montażu określone są w odebranym przez Kupującego dokumencie Ogólne Warunki Montażu.
10. Jakiekolwiek zmiany Zamówienia mogą mieć miejsce jedynie w formie pisemnej, maksymalnie do 3 dni roboczych od potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę. Błędy w Zamówieniu zgłoszone po upływie 3 dni od potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę w całości obciążają kupującego.
11. Kupujący zobowiązuje się do posiadania wiedzy na temat przeznaczenia i parametrów zamawianego towaru.
12. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu towar zgodnie ze złożonym przez Kupującego Zamówieniem.
13. Wszelakie informacje jakie zostały udostępnione przez Producenta, Sprzedawcę lub Dystrybutora, w tym zwłaszcza ulotki i materiały reklamowe, a także cenniki, ogrody wystawowe i katalogi techniczne nie stanowią wzoru i próbki, o jakich mowa jest w postanowieniach art. 556 § 1 Kodeksu Cywilnego oraz nie miały wpływu na złożone przez Kupującego oświadczenie woli związania się ze Sprzedawcą lub Dystrybutorem umową.
14. Strony uzgadniają, iż produkt finalny może się różnić od prezentowanego egzemplarza. Producent ponadto zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, w tym zmian technicznych, kolorystycznych, konstrukcyjnych oraz materiałowych w swoich produktach.
IV. SPRZEDAŻ
1. Złożenie przez Kupującego potwierdzonego przez Sprzedawcę Zamówienia lub podpisanie umowy o współpracy oznacza iż, Kupujący posiada wiedzę i akceptuje wszystkie postanowienia i warunki OWS.
2. Realizacja transakcji o jakiej mowa w Zamówieniu następuje po złożeniu przez Kupującego Zamówienia czytelnie podpisanego przez osobę do tego upoważnioną. Podpisane Zamówienie może być złożone osobiście lub drogą elektroniczną. Wpłata zadatku przez Kupującego oznacza akceptację oferty i przyjęcie Zamówienia do realizacji.
IV. PŁATNOŚCI I CENY
1. Cena za zamówiony towar określana jest przez Sprzedawcę za każdym razem podczas potwierdzania Zamówienia.
2. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty za towar lub usługę w terminie określonym na potwierdzeniu złożonego Zamówienia.
3. Przyjmuje się, iż płatność jest dokonana w chwili wpływu środków pieniężnych na wskazany przez Sprzedawcę rachunek bankowy lub w momencie wpłaty dokonanej osobiście w kasie.
4. W przypadku sprzedaży towaru z usługą montażu Kupujący zobowiązuje się zapłacić za towar przed dostawą na wskazany przez niego plac budowy. Płatność za wykonanie usługi regulują postanowienia zawarte w OWM.
5. Braku terminowej zapłaty za zamówiony towar, wpływa na prawo Sprzedawcy do wstrzymania dalszych dostaw do czasu całkowitej zapłaty przez Kupującego oraz naliczenia opłaty magazynowej, zgodnie z postanowieniami art. 742 Kodeksu Cywilnego.
6. Sprzedawca może ograniczyć lub cofnąć w czasie płatność z odroczonym terminem płatności, jeśli przyznano Kupującemu limit kupiecki. Powyższe postanowienie nie dotyczy płatności już powstałych.
7. Niedotrzymanie przez Kupującego terminu płatności uprawnia Sprzedawcę do naliczenia Kupującemu odsetek za opóźnienie płatności w wysokości jaką przewiduje obowiązujące prawo.
8. Kupujący zostaje właścicielem zamówionego towaru w chwili całkowitej zapłaty.
9. W przypadku nieuzasadnionej odmowy przez Kupującego odbioru zamówionego towaru lub wycofania Zamówienia po dacie jego złożenia, Sprzedawca uprawniony jest do obciążenia Kupującego karą umowną w wysokości 100% wartości brutto zamówienia, wliczając w to dotychczas wpłacone zaliczki lub przedpłaty.
10. Wniesienie przez Kupującego reklamacji nie zwalnia go z obowiązku uiszczenia wpłaty za zamówiony towar w ustalonym w Zamówieniu terminie.
11. Ceny produktów przedstawione w sklepach internetowym należących do Sprzedawcy mogą się różnić od cen tych samych produktów sprzedawanych w placówkach stacjonarnych.
V. ODBIÓR TOWARÓW I USŁUG
1. Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań do przygotowania towaru do załadunku w opakowaniu zabezpieczającym go przed uszkodzeniem podczas transportu. Sprzedawca zobowiązuje się również do przygotowania towaru w opakowaniu umożliwiającym jego swobodny załadunek, rozładunek a także jego identyfikację.
2. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego odbioru zamówionego towaru w terminie nieprzekraczającym 21 dni od dnia gotowości towaru do odbioru. Nieodebranie przez Kupującego towaru z magazynu we wskazanym powyżej terminie skutkuje doliczeniem przez Sprzedawcę opłaty za magazynowanie w wysokości 20 zł/m2 powierzchni składowej za każdy rozpoczęty tydzień.
3. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż nieodebranie towaru do 30 dni kalendarzowych od czasu potwierdzenia przez Sprzedawcę jego dostępności do wydania wpływa na zerwaniem umowy i przepadem zadatku. Przepadek zadatku nie wpływa na uprawnienie Sprzedawcy do dochodzenia dodatkowych roszczeń odszkodowawczych.
4. Sprzedawca wymaga, aby magazynowanie zakupionego towaru miało miejsce w pomieszczeniach zakrytych, suchych oraz zapewniających przewiew.
5. Kupujący zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań przy dostawie towaru w miejsce ustalone przez strony, w tym na miejsce inwestycji do zapewnienia możliwości niezwłocznego rozładowania towarów oraz umożliwi dostępność placu rozładunkowego, który jest utwardzony i przygotowany do wjazdu oraz wykonania manewrów i wyjazdu pojazdów o maksymalnej ładowności 36 t.
6. Kupujący zobowiązuje się do zapewnienia obecności osób i sprzętu niezbędnego do rozładunku zakupionego towaru, który uwzględnia masę i pozostałe parametry zamówionych elementów.
7. Kupujący zobowiązany jest do osobistego lub za pośrednictwem upoważnionej do tego osoby dokonania starannego sprawdzenia towaru w chwili dokonywania jego odbioru pod względem ilościowym, jakościowym, widocznych wad, a także pod względem zgodności ze specyfikacją techniczną towaru jaka była wskazana w zamówieniu.
8. Kupujący lub osoba upoważniona przez Kupującego zobowiązana jest do podpisania protokołu odbioru towaru lub druku RO/WZ po sprawdzeniu otrzymanego towaru. Podpisanie przez Kupującego lub osobę upoważnioną przez Kupującego oznacza stwierdzenie zgodności otrzymanego towaru ze złożonym zamówieniem oraz brakiem wad, jakie mogły zostać wykryte przez Kupującego przy bardzo starannej ocenie towaru podczas dokonywanego odbioru.
9. Przyjmuje się, iż osoba, która w imieniu Kupującego złożyła podpis na dokumencie dostawy towaru posiada odpowiednie upoważnienie ze strony Kupującego i dostawa taka nie może stanowić przedmiot reklamacji.
10. Występowanie jawnych wad otrzymanego towaru powinno zostać zgłoszone przez Kupującego jeszcze przed jego zamontowaniem. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące następstwem zamontowania lub użytkowania przez Kupującego wadliwego towaru.
11. Koszty demontażu, naprawy i ponownego montażu towaru, jakie wynikają z zamontowania lub użytkowania wadliwego towaru obciążają w całości Kupującego.
12. Strony zgodnie postanawiają, iż koszt załadunku towaru spoczywa na Sprzedawcy. Koszt rozładunku towaru spoczywa na Kupującym. Nie ma na to wpływu strona, który ponosi koszty transportu.
13. Jeśli Kupujący organizuje odbiór towarów za pośrednictwem zewnętrznych przewoźników, zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego środka transportu, który uwzględnia parametry i sposób pakowania towaru przez Sprzedawcę.
14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienie od załadunku, jeśli istnieje uzasadnione ryzyko uszkodzenia towaru podczas transportu pojazdem, który nie spełnia wymienionych powyżej wymogów.
15. Jeśli Zamówienie Kupującego dotyczy wykonania Usługi montażu ogrodzenia, Kupujący odpowiedzialny jest za umożliwienie Sprzedawcy swobodnej realizacji robót w określonym przez strony czasie i miejscu.
16. Odbiór usług ma miejsce po wykonaniu wszelakich zleconych prac, a także po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru. Strony zastrzegają, iż Sprzedawca ma prawo do ustalenia odbioru cząstkowego wykonywanych prac. Cząstkowy odbiór prac następuje protokołem odbioru.
VI. WAŻNE INFORMACJE
1. Odbiór techniczny ogrodzenia odbywa się poprzez oględziny ogrodzenia z odległości nie mniejszej niż 3 metry przy naturalnym świetle dziennym.
2. Nie podlegają reklamacji zgodnie z normą EN-ISO 1461 zgrubienia, a także lekka chropowatość powierzchni lakierowanych, która może wystąpić na towarach
Sprzedawcy w wyniku procesu cynkowania ogniowego.
3. Nie podlegają reklamacji drobne odkształcenia materiału, których wielkość wynosi maksymalnie 0,5% długości, a które są wynikiem procesu cynkowania ogniowego.
4. Cynkowanie ogniowe nie stanowi procesu jaki ma podnieść estetykę produktu. Jest to proces mający na celu ochronę wyrobu przez korozją i wpływa na przedłużenie żywotności towaru. Przyjmuje się, iż powierzchnie, które są zabezpieczone warstwą cynku oraz ocynkowane, a następnie malowane nie mogą podlegać ocenie pod względem posiadanych walorów estetycznych.
5. Odcienie kolorów jakie powstały podczas malowania proszkowego powinny być oceniane na poszczególnych detalach odsuniętych od siebie w odległości nie mniejszej niż 1m. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku dostaw różnych partii materiału odcienie materiału różnych partii mogą różnić się od siebie. Elementy malowane farbami specjalnymi, w tym przede wszystkim farbami strukturalnymi, metalizowanymi mogą różnić się odcieniem, mimo dostarczenia ich w jednej partii.
6. Strony dopuszczają możliwość wykonania ręcznie niewielkich, punktowych zaprawek w miejscach podwieszenia towaru do malowania po jego zakończeniu z uwagi na specyfikę procesu malowania proszkowego.
7. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż proces cynkowania na łączeniach profili może skutkować wystąpieniem szczeliny, która nie ma wpływu na jakość zabezpieczenia antykorozyjnego, a co zatem idzie nie może to stanowić podstawy do złożenia reklamacji.
8. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż podczas dojrzewania betonu mogą wystąpić na powierzchni wykwity wapienne i drobne pęknięcia, w tym na płytach cokołowych, fundamentach oraz bloczkach i nie będzie to stanowiło podstawy reklamacji.
9. Betonowe płyty cokołowe nie mogą być wykorzystywane jako mur oporowy.
10. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powłoki jakie powstają poprzez oddziaływanie soli drogowej lub morskiej.
11. Towar, który posiada powłokę poliestrową, szczelnie owinięty folią lub strechem na czas przeprowadzenia transportu, może posiadać odbarwienia pod wpływem działania promieni słonecznych, a także pod wpływem działania podwyższonej temperatury i wilgoci. Efekt tzw. „zaparzania powłoki” możliwy jest do całkowitego usunięcia poprzez zastosowanie gorącego powietrzem w miejscu występowania przebarwienia. Zmiana koloru powłoki towaru nie wpływa na obniżenie jakości produktu i nie może stanowić z tego tytułu przedmiotu reklamacji.
12. Skropliny jakie wydostają się z otworów technicznych mogą wpływać na pojawiania się plam na podmurówce i kostce brukowej. Sprzedawca zaleca usuwanie występujących plam wodą z detergentem przynajmniej raz w roku podczas mycia i dokonywanej konserwacji ogrodzenia.
13. Połączenia spawane wykonywane są przy wykorzystaniu metody MIG zgodnie z normą PN – EN ISO 3834 – 4.
14. Na życzenie Kupującego, Sprzedający może połączenia spawane wykonać według zastosowania innej normy jednak pod warunkiem, że zapis zastosowania innej normy zostanie uwzględniony w Zamówieniu Kupującego oraz zostanie zaakceptowany przez Sprzedającego w potwierdzeniu Zamówienia.
VII. PRAWO WŁASNOŚCI
1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca przenosi prawo własności sprzedawanego towaru na Kupującego dopiero w chwili całkowitej zapłaty na rzecz Sprzedawcy.
VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, REKLAMACJE I WADY
1. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na towar zgodnie z postanowieniami Karty Gwarancyjnej. W sytuacji kiedy Sprzedawca nie jest bezpośrednim producentem przedmiotu umowy, gwarancji na przedmiot umowy udziela bezpośrednio producent tego przedmiotu , Sprzedawca w takiej sytuacji nie jest gwarantem.
2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż ryzyko wystąpienia uszkodzenia lub utraty towaru na niego ze Sprzedawcy z chwilą wydania Kupującemu towaru. W przypadku powierzenia przez Sprzedawcę towaru zewnętrznemu przewoźnikowi ryzyko to przechodzi na Kupującego z chwilą wydania towaru przewoźnikowi, niezależnie od tego która ze stron ponosi koszty transportu.
3. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za towar przy Zamówieniu z transportem do chwili dostarczenia towaru do miejsca dostawy a przed jego rozładunkiem. W przypadku odbioru własnego transportem Kupującego, Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za towar do chwili wydania Kupującemu towaru z magazynu a przed jego załadunkiem.
4. Sprzedawca udziela Kupującemu pełnej gwarancji na towary własne pod warunkiem montażu ogrodzenia, który został dokonany przez autoryzowanego przez Sprzedawcę Wykonawcę i Kupujący zleci autoryzowanemu Sprzedawcy wykonywanie corocznych, płatnych przeglądów serwisowych. Pozostałe warunki dotyczące gwarancji uregulowane są w treści karty gwarancyjna jaka jest wydana do produktu.
5. Przedmiotem reklamacji ilościowej Kupującego może być wyłącznie towar, który nie został zamontowany.
6. W chwili zauważenia jakichkolwiek wad Kupujący zobowiązuje się do spisania z osobą dostarczającą towar od Sprzedawcy protokołu jakościowego i ilościowego, oraz zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia ich wykrycia, pod rygorem utraty uprawnień przysługujących z rękojmi.
7. Zawiadomienie Sprzedawcy o wadzie dostarczonego towaru musi być złożone przez Kupującego w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru pod rygorem nieważności. Zawiadomienie o wadzie może zostać wysłane drogą pocztową, drogą mailową lub dostarczone Sprzedawcy osobiście.
8. Kupujący zobowiązany jest do udostępnienia wadliwego towaru Sprzedawcy w stanie towaru z dnia dostawy do wglądu na każde wezwanie Sprzedawcy.
9. Strony zgodnie postanawiają, iż towar uważa się za automatycznie przyjęty, jeśli w terminie 3 dni od daty otrzymania dostawy towaru, Kupujący nie zgłosi Sprzedawcy żadnych roszczeń.
10. Sprzedawca nie przyjmują roszczeń, które dotyczą usterek i wad, jakie powinny zostać ujawnione przez Kupującego w wyniku przeprowadzonej przez Kupującego inspekcji w momencie dostawy, lecz nie zostały one jej poddane.
11. W przypadku wystąpienia ukrytych wad jakościowych, o ile ich wystąpienie nie było możliwe do ujawnienia podczas inspekcji w dniu dostawy, Kupujący zobowiązuje się przedstawić reklamacje Sprzedawcy na piśmie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich dostawy. Po upływie tego terminu odpowiedzialność dostawcy za towar wygasa.
12. Sprzedawca odpowiedzialny jest wyłącznie za usterki wynikające z jego rażącego zaniedbania oraz błąd produkcyjny należycie udowodniony przez Kupującego. Odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest maksymalnie do 100% wartości uszkodzonego towaru.
13. W sytuacji kiedy Sprzedawca uważa, iż do określenia wystąpienia wad konieczne jest przeprowadzenie ekspertyzy technicznej, Sprzedawca zobowiązuje się do zajęcia stanowiska co do wad po uzyskaniu stosownej oceny z przeprowadzonej ekspertyzy.
14. Uwzględnienie przez Sprzedawcę reklamacji ma miejsce przy zachowaniu przez niego formy pisemnej pod rygorem nieważności, po zbadaniu reklamowanej partii towaru lub po przeprowadzeniu ekspertyzy. Jeśli Sprzedawca uwzględnia reklamację Kupującego, zobowiązany jest na swój koszt wymienić ujawniony wadliwy towar na towar wolny od wad w terminie jaki został uzgodniony przez strony. W sytuacji kiedy wymiana towaru przez Sprzedawcę jest niemożliwa oraz kiedy wiąże się ona z koniecznością poniesienia przez Sprzedawcę dodatkowych wydatków, ma on prawo odmówić wymiany towaru. Wówczas Sprzedawca zobowiązany jest do zwrócenia Kupującemu stosownej część ceny.
15. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona, w sytuacji kiedy Kupujący dokonał bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Sprzedawcy naprawy towaru.
16. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za wykorzystanie przez Kupującego otrzymanego towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz niezgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami budowlanymi. Ryzyko niezgodnego przeznaczenia oraz niezgodnego zastosowania spoczywa wyłącznie na Kupującym.
17. Strony zgodnie uzgadniają, iż towary, na których występują ogniska korozji, których powierzchnia nie przekracza 5mm 2, nie podlegają ani rękojmi ani reklamacji.
18. Strony zgodnie uzgadniają, iż nie podlegają rękojmi i reklamacji krawędzie cięcia, które są niezabezpieczone fabrycznie w odległości do 10 mm od linii cięcia.
19. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż wszelakie ruchome elementy towarów wprawianych w ruch manualnie i automatycznie, w tym w szczególności bramy uchylne i bramy przesuwne, wymagają regularnej sezonowej regulacji i wypoziomowania.
20. Uszkodzenia mechaniczne elementów ruchomych Towarów, jakie wynikają z nieprawidłowego użytkowania lub regulacji, których nie wykonał Sprzedawca lub Autoryzowany Dystrybutor, nie podlegają reklamacji.
21. Reklamacje składane drogą telefoniczną nie są przez Sprzedawcę rozpatrywane.
22. Sprzedawca i Autoryzowany dystrybutor zobowiązują się do wykonania naprawy w terminie nieprzekraczającym 60 dni roboczych od daty pozytywnego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego. Okres naprawy Towaru może jednak ulec wydłużeniu ze względu na występowanie niekorzystnych warunków pogodowych, które wpływają na uniemożliwienie przeprowadzenia czynności jakie są konieczne przy naprawie. W takiej sytuacji okres wykonania usługi przez Sprzedawcę wyniesie maksymalnie 90 dni roboczych od daty pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego. Chyba, że strony umowy postanowią inaczej.
23. Reklamacje Kupujący może składać w formie pisemnej u autoryzowanego dystrybutora, u którego zakupiono towar. Reklamacje zakupów dokonanych u Sprzedawcy można dokonywać pod nr 784 111 211 , drogą mailową pod adresem biuro@parkan.net.pl a także osobiście lub drogą pocztową w siedzibie Sprzedawcy.
IX. ZWROT TOWARU
1. Zwrot zakupionego towaru możliwy jest wyłącznie po uzgodnieniu tego z działem handlowym Sprzedawcy. Wymagane jest potwierdzenie uzgodnienia na piśmie.
2. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionego produktu zgodnie z postanowieniami Art. 34. 1. Ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.
IX OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj, Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Sprzedawca.
2. Klienci dobrowolnie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę swoich danych osobowych, co oznacza, że dane te mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do realizacji zamówienia oraz wszelkich możliwych i dozwolonych przepisami prawa czynności w tym zakresie.
3. Dane Klientów zbierane są przez Administratora wyłącznie za zgodą Klientów. Mają na celu prawidłowe wykonanie złożonych przez Klientów zamówień na towary lub towary z usługą montażu.
4. Sprzedawca jest upoważniony do utrwalania i przechowywania, a także usuwania wspomnianych powyżej danych.
5. Klienci uprawnieni są do dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez Administratora. Dane osobowe są podawane przez Klientów dobrowolnie, bez ich podania nie jest możliwa realizacja zamówienia przez Sprzedawcę.
X.SPRAWY SPORNE
0. W sprawach, które nie są uregulowane w treści OWS mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
1. Sprzedawca i Kupujący zobowiązują się do dążenia do polubownego załatwienia wszelkich sporów. W przypadku, kiedy osiągnięcie porozumienia nie jest możliwe, sądem właściwym do rozpatrzenia sporu będzie odpowiedni dla Kupującego lub Sprzedawcy Sąd powszechny.
2. Do umowy mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego.

Przejdź do strony głównej

Zapisz się do naszego Newslettera i zyskaj !

Podaj nam swój adres mailowy, a w zamian otrzymasz kupon rabatowy na zakupy w naszym sklepie o wartości 20,00 zł

Minimalna wartość zamówienia o jakiej będzie można zrealizowac kupon rabatowy to: 100,00 zł
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
W celu ulepszenia zawartości naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do Państwa osobistych preferencji, wykorzystujemy pliki cookies przechowywane na Państwa urządzeniach. Kontrolę nad plikami cookies można uzyskać poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZAAKCEPTUJ TYLKO NIEZBĘDNE
ZGADZAM SIĘ